Mokyklos vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Informacijos apie pažeidimus Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinėje mokykloje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustato informacijos apie Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2.    Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai ir aplinkybės, kurioms esant ji gali būti teikiama, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

3.    Mokykloje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, tikrinama, vertinama, nagrinėjama ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Nutarimu ir šiuo Aprašu.

4.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Įstatyme, Nutarime ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus:

4.1. informacija apie pažeidimą – vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu arba kompetentingai institucijai tiesiogiai, arba viešai asmens teikiama informacija apie pažeidimą;

4.2.kompetentingas subjektas – įstaigoje paskirtas asmuo, asmenų grupė ar specialus padalinys, kurie administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą;

4.3. pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga;

4.4. pranešėjas – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju;

4.5. pranešimas – įstatyme nustatytus formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į kompetentingą instituciją, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį įstatyme nustatytus požymius;

4.6. vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – įstaigoje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus šioje įstaigoje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

5. Mokyklos kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Mokykloje ir kurį su pastarąja sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, sutarčių, praktikos, savanorystės ir pan.), bei jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus.

817256
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
80
3188
817256