Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla projekte dalyvauja nuo 2019metų. Veiklas galite stebėti mokyklos Facebook o paskyroje.

 

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą

Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos ir kt.

Projektui įgyvendinti skirta: 24065118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2021 m. gruodis

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001


Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

Vykdomos veiklos:

 • Kuriami regioniniai STEAM atviros prieigos centrai
 • Mokyklos aprūpinamos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)

Projekto nauda

 • Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

Projekto nuorodos

Projektą įgyvendina

Projektai

Pastaraisiais metais išpopuliarėjus socialiniams tinklams, kuriuose vyrauja tobulo gyvenimo iliuzija, vaikams kyla vis daugiau emocinės ir fizinės sveikatos iššūkių. Anot psichologų, viešai demonstruojama geroji gyvenimo pusė vaikams sustiprina nepasitikėjimą savimi, sunku atskirti realybę nuo virtualios, sukuriama iliuzija, kad tik socialiniuose tinkluose populiarūs žmonės yra sėkmingi, mokyklose gimsta vis daugiau patyčių. Iš to seka ir kiti iššūkiai: nuolatinis neužtikrintumas, pagal ką besiformuojančiai asmenybei vertinti save, kaip savimi tikėti, kaip valdyti kylančias sunkias emocijas (liūdesį, nepasitikėjimą, pyktį), kuo vadovautis. Siekiant padėti moksleiviams lengviau suvokti save, atskirti, kas yra tikra, padėti nepasimesti vizualiai tobulame pasaulyje, bus organizuojami renginiai mokyklose, kuriuose pagal numatytas temas su vaikais įvairią problematiką aptartų profesionalūs lektoriai. Taip pat numatoma diskusijų bei aktyvaus protinio ir fizinio aktyvumo erdves integruoti į Laisvės pikniką.

Vykdytojas

VšĮ Laisvės TV

Priemonė

Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje

Prioritetas

8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Projekto numeris

 08.4.2-ESFA-K-629-02-0022  

Projekto pavadinimas

Kartu

Projekto vertė: 199.866,47 EUR

Finansavimo suma: 162.671,32 EUR

Parengti ir įgyvendinti rajono ir respublikos projektai, programos.

2019 m. įgyvendinami projektai:

Ugdymo plėtotės centro kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuojamą mokyklų, norinčių kurti ir išbandyti informatikos turinį pradinėse klasėse, projektas "Informatika pradiniame ugdyme", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vyda Marija Ramanauskienė;

Tarptautinis projektas „eTwinning“, mokykla – Europos programos „eTwinning“ mokyklų lyderių tinklo dalyvė, „Programos „eTwinning“ mokykla“ ženklelio laimėtoja, vadovės: pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vyda Marija Ramanauskienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Tamašauskienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Kuliešienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Jurgita Sinickienė; Etwinning project “Let’s Explore Europe"

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Kuliešienė;

VšĮ Laisvės TV  projektas „Kartu“, finansuojamas pagal priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 reikalavimus, vadovė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Žydrė Svetikienė; Laisvės TV projekto „Kartu“ pirmasis svečiasProjekto „Kartu“ antrasis svečias. Projekto „Kartu“ trečiasis svečias. Projekto „Kartu“ ketvirtasis svečias.

Laisvės TV organizuojamas visuomeninis projektas "Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti.", vadovė lietuvių kalbos mokytoja Žydrė Svetikienė. Mokykloje lankėsi Ainius Lašas, Aras Pranckevičius, Vaidotas Žala, Urtė Neniškytė.

Bendruomenės iniciatyvų centro projektas "MSPP: mobili socialinė psichologinė pagalba", vadovės socialinė pedagogė metodininkė Aušra Žukauskienė, vyresnioji specialioji pedagogė Gražina Ratkevičienė.

Kultūros pasas (priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas), vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ernesta Pečiulienė;

LMNŠC Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus projektas „Sveikata visus metus“ vadovės: pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Kuliešienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė;

Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone“( projekto kodas Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630-21-0004). Projekto viena iš sudedamųjų dalių - mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“, vadovės lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Žydrė Svetikienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Kuliešienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Kristina Bartašiūtė;

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K_728_01_0004 "4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą ugdymo turinį", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Kuliešienė;

2018 m. įgyvendinami projektai (su tąsa 2019 m.):

Ugdymo plėtotės centro kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuojamą mokyklų, norinčių kurti ir išbandyti informatikos turinį pradinėse klasėse, projektas "Informatika pradiniame ugdyme", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vyda Marija Ramanauskienė;

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K_728_01_0004 "4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant Lego metodika grindžiamą integruotą ugdymo turinį", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Kuliešienė;

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Kuliešienė;

Laisvės TV organizuojamas visuomeninis projektas "Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti.", vadovė lietuvių kalbos mokytoja Žydrė Svetikienė;

Lietuvos moksleivių gaivinimo mokymo projektas "Auksinės minutės", vadovė vyresnioji biologijos mokytoja Irena Pusvaškienė.

Bendruomenės iniciatyvų centro projektas "MSPP: mobili socialinė psichologinė pagalba", vadovės socialinė pedagogė metodininkė Aušra Žukauskienė, vyresnioji specialioji pedagogė Gražina Ratkevičienė.

Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa "Sveikatiada".

 • 2018 m. įgyvendinti šie tarptautiniai eTwinning projektai: ,"Kas yra skaičius 4?", "Su gimtadieniu!", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vyda Marija Ramanauskienė.
 • 2018 m. įgyvendintas tarptautinis eTwinning projektas "We celebrate Easter", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Kuliešienė.
 • 2018 m. birželio mėn. įgyvendinta dieninė vasaros poilsio stovykla 1–4 klasių mokiniams "Augu, kuriu, svajoju", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ernesta Pečiulienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. AD-1-548 "Dėl dieninių vasaros stovyklų organizavimo mokyklose gaunantiems nemokamą maitinimą", skirta 319 Eur.
 • 2017 m. rugsėjo–balandžio mėnesiais įgyvendintas tarptautinis eTwinning projektas "Friends above all", vadovė vyresnioji anglų kalbos mokytoja Jurgita Sinickienė.
 • 2017–2018 m. m. įgyvendintas tarptautinis eTwinning projektas "Travel with flags", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Tamašauskienė.
 • 2017 m. spalio–balandžio mėnesiais įgyvendintas respublikinis prevencinis projektas "Žaidimai moko", vadovė vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė Gražina Ratkevičienė.
 • 2017 m. įgyvendinti šie tarptautiniai eTwinning projektai: "Geniuses Were Also Child", "Let’s share!", "SEASONS IN COLOUR", "Let's Cook", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aušra Kuliešienė.
 • 2017 m. įgyvendinti šie tarptautiniai eTwinning projektai: "Velykų atvirukai", "Sniego diena", "Sezono spalvos", "Inkliuzinis ugdymas – mokykla visiems", "Sutik pavasarį linksmai, išradingai, prasmingai" (apdovanotas Nacionaliniu ženkleliu), "Europos šalių atvirukai", "Lietuvos šimtmečio viktorina", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vyda Marija Ramanauskienė.
 • 2016–2017 m. m. įgyvendinti šie tarptautiniai eTwinning projektai: "Nuo sėklos iki sėklos", "Christmas Fun" (apdovanotas  Nacionaliniu ir Europos kokybės ženkleliais), "Exploring our natural treasures", "Say no to bullying. Be a friend", vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Tamašauskienė.
 • 2016 m. įgyvendinti šie tarptautiniai eTwinning projektai: "Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė mokykloje", "Stebuklingi medžiai", "Mano ir tavo Lietuva", "Aštru ir skanu" (apdovanotas  Nacionaliniu ir Europos kokybės ženkleliais), "Su gimtadieniu, Rebeka!" (apdovanotas  Nacionaliniu ir Europos kokybės ženkleliais), vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vyda Marija Ramanauskienė.
 • 2013 m. birželio 2–9 d. įgyvendinta Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programa vasaros poilsio stovykla „Vaivorykštė“, vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vyda Marija Ramanauskienė, 1000 Lt.
 • 2013 m. birželio–gruodžio mėn. įgyvendinta Kėdainių rajono savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios sveikatos projektų programa „Mūsų sveikata – mūsų rankose“, vadovė mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Lukšienė, 1500 Lt.
 • 2008 m. III ketvirtyje įgyvendintos Vaikų socializacijos programos „Svečiuose animacija“, vadovė Stasė Šileikienė, 2800 Lt. ir „Gyvenkime draugiškai“, vadovė Aušra Žukauskienė, 2500 Lt.
 • 2008 m. IV ketvirtyje įgyvendinta Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Jaunimo ugdymas per kultūrą ir sportą“, vadovė Aušra Žukauskienė, 3000 Lt.
 • 2009 m. birželio mėnesį įgyvendinta Vaikų užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos programa „Vaikystės svajonės“, vadovė – Vyda-Marija Ramanauskienė, 1300 Lt.
 • 2010 m. birželio mėnesį įgyvendinta Vaikų užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos programa „Aitvarai“, vadovės – Vyda Marija Ramanauskienė, Aušra Kuliešienė, 800 Lt.
854427
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
145
1087
854427