Vykdydama pavestus uždavinius, mokykla:
 • vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
 • rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies papildančius ir mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
 • vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo antrosios dalies, specialiąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas; sutartyse sutartus įsipareigojimus; užtikrina geros kokybės švietimą;
 • vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
 • teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą ir minimalios priežiūros priemones;
 • įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuoja tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas, pailgintos darbo dienos grupę ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
 • užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
 • kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
 • organizuoja mokinių nemokamą maitinimą Mokykloje;
 • viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

UTA

Mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda (AUTĮK komanda)

Komandos vadovas, atsakingas už Ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimą mokykloje – Lolita Klečkauskienė, mokyklos direktorė;

Nariai:

 • Ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) koordinavimo užtikrinimui – Žydrė Svetikienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
 • Sklandžiam UTA įgyvendinimui – Jurgita Sinickienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja; Aušra Kuliešienė, vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja;
 • Bendruomenės telkimui – Gražina Ratkevičienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė;
 • UTA situacijos analizei ir stebėsenai – Virginijus Čėsna, vyresnysis fizikos, geografijos mokytojas; Laimutė Petrauskienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Patvirtintos BP

Rekomendacijos (tame tarpe ir dėl 30% UT, įtraukiojo ugdymo)

Pamokos stebėjimo protokolas

Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA

Bendra informacija skaidrėse

Naudingos nuorodos:

 1. Atnaujintos bendrosios programos
 2. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos diegimas – nuotolinio mokymosi kurse
 3. Pasirengimui įgyvendinti atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą – rekomenduojamų literatūros kūrinių sąrašas
 4. UTA planų pavyzdžiai savivaldybei, mokyklai.
 5. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (įtrauktis diegiant atnaujintas BP).
 6. Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.
 7. Svarbiausia informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus.
 8. Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo principai (57 str.).
 9. Sudėtingų švietimo sistemos pokyčių valdymas.
 10. Mokyklos veiklos planavimas ir stebėsena (įvairių šalių gerosios patirtys).
 11. Mokytojams apie kompetencijas.
 12. mokykla2030.lt.
 13. Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui. Naudingi patarimai, nuorodos. K.Paulikė

Pailgintos dienos grupė

Pailgintos dienos grupę gali lankyti 1-8 klasių mokiniai. Norinčiųjų lankyti Pailgintos dienos grupę mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia mokyklos direktoriui rašytinį prašymą (1 priedas). Pailgintos dienos grupės mokinių sąrašas tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu iki kiekvienų metų spalio 1 d. Mokykla sudaro dvišalę sutartį (2 priedas). Grupės veikla vykdoma kiekvienais mokslo metais nuo rugsėjo mėnesio 2 d. iki mokslo metų pabaigos. Darbą grupėje reglamentuoja Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas ir Pailgintos dienos grupės veiklos programa.

Pailgintos dienos grupės darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Priėmimo valandos (bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais)

Valandos darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.

Pirmadienis

13.15–16.03

 

13.00–13.12

Antradienis

13.15–16.03

 

13.00–13.12

Trečiadienis

13.15–16.03

 

13.00–13.12

Ketvirtadienis

13.15–16.03

12.00 – 13.00

13.00–13.12

Penktadienis

13.15–16.03

 

13.00–13.12

Iš viso

14 darbo valandų

1 darbo valanda

1 darbo valanda

Grupės funkcijos:
 • organizuoja saugią mokinių priežiūrą ir vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą mokyklos patalpose ir lauke.
 • saugo mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.
 • pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
 • teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
 • užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į neformaliojo švietimo užsiėmimus mokykloje.
 • informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.
Kontaktai

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Inga Župerkienė

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pamokų laikas

Pirma pamoka

8:30-9:15

Antra pamoka

9:25-10:10

Trečia pamoka

10:20-11:05

Ketvirta pamoka

11:25-12:10

Penkta pamoka

12:30-13:15

Šešta pamoka

13:25-14:10

Septinta pamoka

14:20-15:05

Neformalusis švietimas

15:15-16:00

Atostogos

2022–2023 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d. Pradinio ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos, pagrindinio – 185 ugdymo dienos.
20122–2023 mokslo metais mokiniams skiriamos atostogos:
 • Rudens 2022-10-31–2022-11-04
 • Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27–2023-01-06
 • Žiemos 2023-02-13–2023-02-17
 • Pavasario (Velykų) 2023-04-11–2023-04-14
 • Vasaros (1–4 klasių mokiniams) Nuo 2023-06-05 iki 2023–2024 mokslo metų pradžios
 • Vasaros (5–10 klasių mokiniams) Nuo 2023-06-15 iki 2023–2024 mokslo metų pradžios
Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
 • I pusmetis 2022-09-01–2023-01-31
 • II pusmetis 1–4 klasių mokiniams 2023-02-01–2023-06-02
 • II pusmetis 5–10 klasių mokiniams 2023-02-01–2023-06-14

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą

Pagrindinis ugdymas vykdomas pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. Pagrindinio ugdymo programų pirmoji dalis apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo tarpsnį.

854400
Šiandien
Šį mėnesį
Iš viso
118
1060
854400